گروه آموزش و پژوهش

سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه 30 مهر 1397
سخن روز

اللهم صل علی محمد(ص) و آل محمد (ص)                                           آموزش هزینه نیست ، بلکه سرمایه یک سازمان است

آئين نامه مالي مراكز علمي و كاربردي

آئين نامه مالي مراكز علمي و كاربردي

به منظور ايجاد وحدت رويه در زمينه امور مالي مراكز علمي كاربردي حج و زيارت و تسهيل در امر كنترل و نظارت بر مصرف منابع مالي كه در اختيار مراكز قرار مي گيرد اين دستور العمل شامل 15ماده و 6 تبصره تدوين و ابلاغ مي گردد

مقدمه

به منظور ايجاد وحدت رويه در زمينه امور مالي مراكز علمي كاربردي حج و زيارت و تسهيل در امر كنترل و نظارت بر مصرف منابع مالي كه در اختيار مراكز قرار مي گيرد اين دستور العمل شامل 15ماده و 6    تبصره تدوين و ابلاغ مي گردد و كليه مراكز تحت پوشش مكلف به رعايت دقيق مفاد آن خواهدبود و مسئوليت نظارت برحسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده نماينده تام الاختيار رياست محترم سازمان حج و زيارت كه مستقيماٌ بر مراكز نظارت دارد مي باشد.

ماده 1 : تعاريف

الف: مركز. مركز علمي كاربردي حج و زيارت به مركزي  اطلاق مي شود كه در چهار چوب اهداف و وظايف آموزش وپژوهش سازمان حج و زيارت و دانشگاه جامع علمي كاربردي عهده دار آموزش علمي و مهارتي و تخصصي كارگزاران در دورهاي كارداني و كارشناسي و ...  بوده و تمام يا بخشي از هزينه هاي آن به نوعي از محل اعتبارات سازمان حج و زيارت تامين و پرداخت مي گردد.

ب:بودجه. برنامه مالي است كه در يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني كمك هاي از پيش تعيين شده سازمان، در آمد اختصاصي و ساير منابع تامين اعتبار و درآمد و هزينه ها براي انجام برنامه ها و عملياتي كه منجر به تحقق اهداف مراكزآموزش مي گردد مي باشد .

ج: منابع مالي مراكز علمي و كاربردي

1-  شهريه هاي دريافتي بر اساس نرخ مصوب دانشگاه جامع علمي كاربردي به حساب مراکز آموزش علمي- کاربردي هر استان واريز مي گردد.

2-   وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي به كارگزاران و دوره هاي كوتاه مدت و تك پودمان به حساب مرکز واريز مي گردد.

3-  منابع مالي مركز علمي كاربردي از محل اعتبارات تخصيص يافته در بودجه سازمان حج و زيارت به حساب اداره آموزش کارگزاران واريز مي گردد، و بر اساس مصوبه شوراي آموزش تخصيص صورت  مي پذيرد.

تبصره: ساير وجوهي كه مراكز به موجب مصوبات مراجع ذيصلاح مجاز به دريافت آن مي باشد از نظر اين دستورالعمل در زمره منابع مالي مركز تلقي مي گردد.

د- حساب بانكي مركز : حساب به نام مراکز آموزش علمي کاربردي و در يكي از شعب بانك  ملي افتتاح مي گردد.

تبصره1 : برداشت از حساب مذكور با دو امضاء از سه نفر صاحبان امضاء ( مدير مركز ثابت وبا امضاء يكي از دو نفر اعضاء ) صورت خواهد پذيرفت.

تبصره2 : مركز مجاز به افتتاح حساب در موسسات مالي و اعتباري نمي باشد و نگهداري وجوه نقدي به استثناي تنخواه گردان اكيداٌ ممنوع مي باشد. رئيس مركز شخصاً مسئوليت اجراي اين تبصره را بر عهده خواهد داشت.

هـ - سال مالي : سال مالي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه آغاز و تا پايان  اسفند ماه مي باشد.

ماده2: كميسيون مالي مركز

كميسيون مالي مركز هم زمان با شروع فعاليت مركز و براي مدت 3 سال تشكيل مي گردد و اعضاي كميسيون بقرار ذيل  مي باشد

1-  رئيس مركز – بعنوان رئيس كميسيون

2-  مسئول مالي مركز (حسابدار) (عضو كميسيون)

3-  نماينده حج و زيارت استان (عضو كميسيون)

تبصره: درصورتيکه به هر دليلي هريک ازاعضاي کميسيون قادربه ادامه همکاري نباشد بانظررئيس مرکز فردواجد شرايط جايگزين وبه اداره آمورش سازمان حج وزيارت معرفي خواهدشد.

ماده 3: وظايف كميسيون مالي مركز

1-  ارائه برنامه هاي مالي مركز در راستاي تحقق اهداف آموزش حج و زيارت

2-  نظارت بر حسن اجراي مصوبات و دستورالعمل هاي مالي

3-   همكاري مستمر با مركز در استفاده صحيح از منابع مالي با رعايت صرفه جويي و تنظيم و امضاء اسناد هزينه

4-   انجام ساير وظايف كه در اين دستور العمل بر عهده كميسيون مالي مركز گذاشته مي شود .

5-   رسيدگي به صورت وضعيت مالي و تراز سالانه.

ماده 4 : كميسيون مالي مركز با حضور تمامي اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات كميسيون با اكثريت آراء قابل اجرا مي باشد . مسئول مالي مركز مكلف به دعوت از اعضاء كميسيون مي باشد .

تبصره :مسئول امور مالي از بين افراد واجد صلاحيت و با حكم رئيس مركز براي انجام امور مالي به اين سمت منصوب مي گردد.

ماده 5 : كميسيون حد اقل هر3 ماه يكبار جهت تصميم گيري در مورد هزينه هاي مركز جلسه خواهد داشت و تمام مصوبات در فرم صورتجلسات ثبت خواهد شد.

ماده 6 : در ابتداي هر سال مالي جهت انجام هزينه هاي مركز تنخواه گردان لازم به ميزان مصوب كميسيون در اختيار رئيس مركز قرار مي گيرد كه سقف اين تنخواه 000/000/10 ريال مي باشد و بنا به ضرورت و درخواست رئيس مركز يا كميسيون مالي قابل تغيير مي باشد .

تبصره : تنخواه گردان عبارت است از وجهي كه به منظور رفع احتياجات ضروري و ايجاد تسهيلات لازم و انجام هزينه ها و پرداختها در اختيار رئيس مركز قرار مي گيرد .

ماده 7 : صورت جلسات كميسيون مالي بايد توسط مسئول مالي مركز در دفتر مالي ثبت و به امضاء اعضاي كميسيون برسد.

ماده 8 : منابع مالي مراكز بايد براي مصارف ذيل هزينه گردد :

1-  حمل و نقل و ارتباطات  ( هزينه پستي و مخابرات ، حمل و نقل اموال و اشياء متعلق به مركز اردوهاي دانشجويي آموزشي..... حق مأموريت، هزينه بليط هواپيما و هزينه مصرفي و غير مصرفي)

2-  پرداخت حق بيمه در مقابل سرقت، زلزله ، سيل ، آتش سوزي و ديگر حوادث ..

3-  تعمير- تجهيز-نگهداري و انر‍‍ژي مصرفي شامل هزينه هاي آب –برق- گاز-تلفن از محل اعتبارات سازمان با ارائه اسناد مثبته پرداخت خواهد شد.

4-  تهيه مواد و لوازم مصرفي ودر حكم مصرفي اعم از آموزشي و كارگاهي و آزمايشگاهي – اداري –بهداشتي – ورزشي – پرورشي و فرهنگي

5-  تهيه وسائل و تجهيزات مصرف نشدني آموزشي و كمك آموزشي –ورزشي و اداري

6-  هزينه هاي مربوط به فعاليت هاي فرهنگي –مسابقات – اجراي مراسم ايام الله – اعياد مذهبي وملي -  همايش هاي علمي و پژوهشي

7-  هزينه هاي تكميلي كلاسهاي آموزشي درسي و حق التدريس اساتيد برابر نرخ مصوب دانشگاه علمي و كاربردي بر اساس امتياز كسب شده و دريافتي حقوق پايه و مرتبه

8-  پرداخت حقوق كاركنان مركز اعم از رئيس مركز – معاون – مدير آموزشي – كاركنان –  مدير مالي - نيروهاي قراردادي و نيروهاي خدماتي و حق الزحمه فعاليت هاي مصوب با لحاظ نمودن كسورات قانوني

جدول هزينه ها

رديف

عناوين هزينه ها

شرح مختصر ي از هزينه ها

1

حق الزحمه

کادر آموزشي و اداري مرکز، گروه مصاحبه و ممتحنين، مجريان و قاريان برنامه ها،

2

آموزشي

کتاب، توليد وتوزيع cd، dvdوفيلم آموزشي، تکثير جزوات ومنابع آموزشي، تکثير نوارهاي کاست اموزشي، همايشها ومراسم هاي علمي وپژوهشي، کميته آموزشي ومنطقه اي، کارگاههاي عملي ولوازم التحرير

3

حق التدريس

اساتيد، مدرسان و مربيان وپژوهشگران

4

اجاره بها

اجاره بهاي مرکز، سايت رايانه، وسايل آشپزخانه،سالنهاي آزمون

5

 

 

6

اداري وپشتيباني

اياب وذهاب، پيک موتوري وآژانس، هزينه سفر وماموريتهاي محوله (بليطهاي رفت وبرگشت،تغذيه، پذيرايي ازاساتيد وميهمانان ومدعوين، ظرف يکبارمصرف، سرويس سيستمهاي صوتي وتصويري، چاپ وتکثير، رايانه، تامين قطعات ولوازم مورد نياز هريک

 7

متفرقه

حق الزحمه کارشناسي، پاداش، متفرقه

 

9-  پرداخت هزينه هاي مصوب در شوراي مالي مركز و هزينه هاي غير قابل پيش بيني

10-  پرداخت فوق العاده خاص و تشويق از محل مربوطه

ماده 9: كليه عمليات مالي و اسناد هزينه توسط مسئول امور مالي مركز ( حسابدار ) در دفاتر مرتبط تنظيم و ثبت و ضبط مي گردد و كليه اسناد و مدارك مالي مي بايست با رعايت و مقررات مالي مندرج در اين آئين نامه تنظيم گردد.

ماده 10 : مسئول امور مالي ( حسابدار) مكلف به حفظ و نگهداري دفاتر – اسناد و مدارك مالي بوده و موظف است اين قبيل اسناد را بايگاني و در جايي امن نگهداري نمايد بطوري كه آماده براي رسيدگي و حسابرسي مسئولين و بازرسان اعزامي از مراجع ذيربط باشند.

ماده 11- مسئول امور مالي مكلف است صورت حساب دريافت و پرداخت هرماه را حد اكثر تا پايان ماه بعد در اختيار رئيس مركز و در پايان هر پودمان تراز نامه صورت هاي مالي مركز را تنظيم و پس از تاييد کميسيون مالي به رئيس مركز ارائه گردد.

ماده 12 : كليه اموال خريداري شده از محل منابع مالي و هداياي نقدي و غير نقدي جزء اموال مركز بوده و بايد مطابق مقررات مربوط به اموال مرکز در دفاتر اموال ثبت و فهرست مورد نظر به اداره آموزش ارسال گردد.

ماده13 : مسئوليت حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول بر عهده رئيس مركز مي باشد .

ماده 14 : فروش اموال منقول اسقاط شده يا مازاد مركز به تشخيص هيئتي متشكل از رئيس مركز، مسئول امور مالي، نماينده حج و زيارت ويك نفر كارشناس خبره و متعهد كه به انتخاب رئيس مركز خواهد بود مجاز مي باشد . وجوه حاصل از فروش اينگونه اموال به حساب در آمد اختصاصي واريز و منحصراٌ براي خريد اموال منقول به مصرف مي رسد.

اين آئينامه در15ماده و6 تبصره از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد و ملاك عمل در مركز علمي و كاربردي حج و زيارت قرار مي گيرد

سـازمـان حـج وزيـارت

1391/12/8
4573
بخش نظرات غیر فعال شده
ورود به سیستم
به نظر شما بیشترین ضعف در آموزش های ارائه شده به کارگزاران در کدامیک از موارد زیر است ؟

منابع آموزشی
اساتید و مدرسان
شیوه اجرای دوره های آموزشی
فراگیران
© All Rights Reserved 2018