گروه آموزش و پژوهش

سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه 28 مهر 1398
سخن روز

اللهم صل علی محمد(ص) و آل محمد (ص)                                           آموزش هزینه نیست ، بلکه سرمایه یک سازمان است

عناوین دوره ها، دروس و منابع آموزشی عتبات عالیات عراق

عناوین دوره ها، دروس و منابع آموزشی عتبات عالیات عراق

عتبات عاليات عراق

34

دوره آموزشي مديران ثابت عتبات

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

19

11 نظري - 8 عملي 

145

اخلاق و آداب سفر زيارت عتبات عاليات

کتاب آداب سفر و زيارت عتبات عاليات آقاي سيدعلي قاضي عسگر

5

نظري 

147

احکام دين

فايل pdf احکام دين مطابق با فتاواي مراجع بزرک آقاي فلاح زاده

5

نظري 

162

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عراق

فايل pdf راهنماي اماکن زيارتي و سياحتي در عراق آقاي احسان مقدسي 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عراق تاليف آقاي يحيي معروف

192

هتلداري

فايل pdf هتلداري در امور زيارتي ويژه کارکزاران حج و زيارت

15

9 نظري - 6 عملي 

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي مجتبي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

215

مديريت و امور اداري عتبات

فايل pdf دانستنيهاي ضروري مديران راهنماي عتبات صفحه 30 به بعد

10

نظري 

فايل pdf  مديريت در کاروان هاي حج فصول 1، 2 و 3 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

603

مهارت هاي ارتباطي

فصل سوم کتاب بهداشت روان آقاي عبدالامام حويزاوي

3

نظري 

604

آشنايي با سازمان 

فايل pdf آشنايي با سازمان حج و زيارت

2

نظري 

615

عربي 3 (پنج درس نخست)

کتاب الحوارات 3

7

نظري 

316

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عراق

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

664

شرح وظايف عوامل اجرايي عراق

 

5

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

29

دوره آموزشي مديران راهنماي عتبات

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

19

 11نظري -  8عملي 

145

اخلاق و آداب سفر زيارت عتبات عاليات

کتاب آداب سفر و زيارت عتبات عاليات آقاي سيدعلي قاضي عسگر

5

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

11

نظري 

147

احکام دين

فايل pdf احکام دين مطابق با فتاواي مراجع بزرک آقاي فلاح زاده

7

نظري 

162

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عراق

فايل pdf راهنماي اماکن زيارتي و سياحتي در عراق آقاي احسان مقدسي 

10

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عراق تاليف آقاي يحيي معروف

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي مجتبي معين

10

 نظري -  عملي 

215

مديريت و امور اداري عتبات

فايل pdf دانستنيهاي ضروري مديران راهنماي عتبات صفحه 30 به بعد

10

نظري 

فايل pdf  مديريت در کاروان هاي حج فصول 1، 2 و 3 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

603

مهارت هاي ارتباطي

فصل سوم کتاب بهداشت روان آقاي عبدالامام حويزاوي

3

نظري 

604

آشنايي با سازمان

فايل pdf آشنايي با سازمان حج و زيارت

3

نظري 

615

عربي 3 (پنج درس نخست)

کتاب الحوارات 3

6

نظري 

316

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عراق

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

1

نظري 

664

شرح وظايف عوامل اجرايي عراق

 

7

نظري 

76

دوره آموزشي معاونان آموزشي عتبات

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

19

11 نظري - 8 عملي 

145

اخلاق و آداب سفر زيارت عتبات عاليات

کتاب آداب سفر و زيارت عتبات عاليات آقاي سيدعلي قاضي عسگر

5

نظري 

122

عربي 1

کتاب الحوارات 1

15

نظري 

147

احکام دين

فايل pdf احکام دين مطابق با فتاواي مراجع بزرک آقاي فلاح زاده

5

نظري 

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي مجتبي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

215

مديريت و امور اداري عتبات

فايل pdf دانستنيهاي ضروري مديران راهنماي عتبات صفحه 30 به بعد

10

نظري 

فايل pdf  مديريت در کاروان هاي حج فصول 1، 2 و 3 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

603

مهارت هاي ارتباطي

فصل سوم کتاب بهداشت روان آقاي عبدالامام حويزاوي

3

نظري 

604

آشنايي با سازمان

فايل pdf آشنايي با سازمان حج و زيارت

2

نظري 

664

شرح وظايف عوامل اجرايي عراق

 

5

نظري 

316

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عراق

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

70

دوره آموزشي مدير و معاون آشپزخانه هاي مرکزي عتبات 

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

19

11 نظري - 8 عملي 

162

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عراق

فايل pdf راهنماي اماکن زيارتي و سياحتي در عراق آقاي احسان مقدسي 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عراق تاليف آقاي يحيي معروف

نظري 

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي مجتبي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

241

مهارت هاي فني شناخت و تجهيزات و تکنولوژي صنعتي

 

4

1 نظري - 3 عملي 

615

عربي 3 (پنج درس نخست)

کتاب الحوارات 3

7

نظري 

242

تدارکات و تغذيه

فصول 1، 10، 11 و 12 از کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين  

3

نظري 

240

اخلاق حرفه اي

فايل pdf اخلاق حرفه اي کارکزاران

5

نظري 

664

شرح وظايف عوامل اجرايي عراق

 

5

نظري 

316

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عراق

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

243

اصول سرپرستي

فصول 1، 2، 3، 4، 6 و 9 سرپرستي در عمليات زيارتي تاليف آقاي تقي محمدي

5

نظري 

73

دوره آموزشي دستيار توزيع آشپزخانه عتبات

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

19

11 نظري - 8 عملي 

122

عربي 1

کتاب الحوارات 1

15

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب آداب سفر و زيارت عتبات عاليات آقاي سيدعلي قاضي عسگر

5

نظري 

147

احکام دين

فايل pdf احکام دين مطابق با فتاواي مراجع بزرک آقاي فلاح زاده

5

نظري 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

327

بهداشت تغذيه

فايل pdf بهداشت و تغذيه ويژه آشپزها

3

نظري 

316

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عراق

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

664

شرح وظايف عوامل اجرايي عراق

 

5

نظري 

202

ايمني و کمک هاي اوليه

فصول 7، 13 و 15 کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

5

3 نظري - 2 عملي 

162

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عراق

فايل pdf راهنماي اماکن زيارتي و سياحتي در عراق آقاي احسان مقدسي 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عراق تاليف آقاي يحيي معروف

75

دوره آموزشي مسئول بهداشت آشپزخانه عتبات

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

19

11 نظري - 8 عملي 

122

عربي 1

کتاب الحوارات 1

15

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب آداب سفر و زيارت عتبات عاليات آقاي سيدعلي قاضي عسگر

5

نظري 

147

احکام دين

فايل pdf احکام دين مطابق با فتاواي مراجع بزرک آقاي فلاح زاده

5

نظري 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي مجتبي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

664

شرح وظايف عوامل اجرايي عراق

 

5

نظري 

316

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عراق

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

604

آشنايي با سازمان

فايل pdf آشنايي با سازمان حج و زيارت

2

نظري 

162

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عراق

فايل pdf راهنماي اماکن زيارتي و سياحتي در عراق آقاي احسان مقدسي 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عراق تاليف آقاي يحيي معروف

18

دوره آموزشي آشپز آشپزخانه هاي پخت متمرکز عربستان، عراق و سوريه

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

513

احکام و مناسک آشپزها

 

5

نظري 

218

روش هاي تهيه مواد تا قبل از طبخ

 

5

2 نظري - 3 عملي 

126

مکالمه عربي تا حد اصطلاحات آشپزي

فايل pdf مکالمه عربي تا حد اصطلاحات آشپزي

3

نظري 

207

طبخ متمرکز

 

2

1 نظري - 1 عملي 

204

شناخت مکان (آشپزخانه)

 

2

1 نظري - 1 عملي 

211

آتش نشاني

فصل 16 کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي مجتبي معين

2

1 نظري - 1 عملي 

203

بهداشت و تغذيه در سفر- تغذيه و بهداشت مواد غذايي

فصول 1، 2، 3، 5  و 11  کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي مجتبي معين 

3

نظري 

220

روش هاي طبخ، تفت و آماده سازي غذاهاي کوناکون و سفره آرايي

 

7

2 نظري - 5 عملي 

145

اخلاق و آداب سفر 

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

206

فناوري و تکنولوژي آشپزي

 

2

1 نظري - 1 عملي 

1395/7/24
11944
دسته بندی شده در

بخش نظرات غیر فعال شده
ورود به سیستم




به نظر شما بیشترین ضعف در آموزش های ارائه شده به کارگزاران در کدامیک از موارد زیر است ؟

منابع آموزشی
اساتید و مدرسان
شیوه اجرای دوره های آموزشی
فراگیران
© All Rights Reserved 2019