گروه آموزش و پژوهش

سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه 24 شهریور 1398
سخن روز

اللهم صل علی محمد(ص) و آل محمد (ص)                                           آموزش هزینه نیست ، بلکه سرمایه یک سازمان است

عناونین دوره ها، دروس و منابع آموزشی عمره مفرده

عناونین دوره ها، دروس و منابع آموزشی عمره مفرده

عمره مفرده

8

دوره آموزشي مديران ثابت عمره

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

5

2 نظري - 3 عملي 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

146

احکام و مناسک عمره

فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

5

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

161

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

192

هتلداري

فايل pdf هتلداري در امور زيارتي ويژه کارکزاران حج و زيارت

15

9 نظري - 6 عملي 

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

214

مديريت و امور اداري عمليات عمره

 

10

نظري 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

601

پنج درس نخست عربي 4

کتاب الحوارات 4

7

نظري 

603

مهارت هاي ارتباطي

فصل سوم کتاب بهداشت روان آقاي حويزاوي

3

نظري 

604

آشنايي با سازمان

فايل pdf آشنايي با سازمان حج و زيارت

2

نظري 

314

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عمره

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

605

شرح وظايف مدير ثابت عمره

 

2

نظري 

36

دوره آموزشي معاونان ثابت عمره

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

5

2 نظري - 3 عملي 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

146

احکام و مناسک عمره

فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

5

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

161

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

192

هتلداري

فايل pdf هتلداري در امور زيارتي ويژه کارکزاران حج و زيارت

15

9 نظري - 6 عملي 

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

214

مديريت و امور اداري عمليات عمره

 

10

نظري 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

601

پنج درس نخست عربي 4

کتاب الحوارات 4

7

نظري 

603

مهارت هاي ارتباطي

فصل سوم کتاب بهداشت روان آقاي حويزاوي

3

نظري 

604

آشنايي با سازمان

فايل pdf آشنايي با سازمان حج و زيارت

2

نظري 

314

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عمره

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

612

شرح وظايف معاون ثابت عمره

 

2

نظري 

9

دوره آموزشي مديران راهنماي عمره

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

5

2 نظري - 3 عملي 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

146

احکام ومناسک عمره

فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

5

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

161

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

214

مديريت و امور اداري عمليات عمره

 

10

نظري 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

601

پنج درس نخست عربي 4

کتاب الحوارات 4

7

نظري 

603

مهارت هاي ارتباطي

فصل سوم کتاب بهداشت روان آقاي حويزاوي

3

نظري 

604

آشنايي با سازمان

فايل pdf آشنايي با سازمان حج و زيارت

2

نظري 

314

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عمره

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

606

شرح وظايف مدير راهنماي عمره

 

2

نظري 

31

دوره آموزشي معاونان راهنماي عمره

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

5

2 نظري - 3 عملي 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

146

احکام ومناسک عمره

فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

5

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

161

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

214

مديريت و امور اداري عمليات عمره

 

10

نظري 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

601

پنج درس نخست عربي 4

کتاب الحوارات 4

7

نظري 

603

مهارت هاي ارتباطي

فصل سوم کتاب بهداشت روان آقاي حويزاوي

3

نظري 

604

آشنايي با سازمان

فايل pdf آشنايي با سازمان حج و زيارت

2

نظري 

314

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عمره

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

606

شرح وظايف مدير راهنماي عمره

 

2

نظري 

77

دوره آموزشي عوامل اجرايي ثابت عمره (انبارداري)

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

146

احکام و مناسک عمره

فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

5

نظري 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

161

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

619

کامپيوتر ويژه انبارداران

 

2

عملي

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

330

انبارداري

 

2

نظري 

230

بهداشت روان

کتاب بهداشت روان در سفرهاي زيارتي آقاي حويزاوي

3

نظري 

314

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عمره

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

122

عربي 1

کتاب الحوارات 1

15

نظري 

78

دوره آموزشي عوامل اجرايي ثابت عمره (نقل و استقبال)

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

146

احکام و مناسک عمره

فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

5

نظري 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

161

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

329

پذيرش ( نقل و استقبال)

 

5

نظري 

230

بهداشت روان

کتاب بهداشت روان در سفرهاي زيارتي آقاي حويزاوي

3

نظري 

314

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عمره

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

122

عربي 1

کتاب الحوارات 1

15

نظري 

79

دوره آموزشي عوامل اجرايي ثابت عمره (خانه داري)

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

146

احکام و مناسک عمره

فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

5

نظري 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

161

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

328

خانه داري

 

8

نظري 

230

بهداشت روان

کتاب بهداشت روان در سفرهاي زيارتي آقاي حويزاوي

3

نظري 

314

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عمره

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

122

عربي 1

کتاب الحوارات 1

15

نظري 

39

دوره آموزشي عوامل اجرايي ثابت عمره (پذيرايي)

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

146

احکام و مناسک عمره

فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

5

نظري 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

161

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

230

بهداشت روان

کتاب بهداشت روان در سفرهاي زيارتي آقاي حويزاوي

3

نظري 

314

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي 

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

122

عربي 1

کتاب الحوارات 1

15

نظري 

662

شرح وظايف عوامل اجرايي عمره

 

5

نظري 

19

دوره آموزشي مدير و معاون آشپزخانه هاي متمرکز حج و عمره

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

5

2 نظري - 3 عملي 

161

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

241

مهارت هاي فني شناخت و تجهيزات و تکنولوژي صنعتي

 

4

1 نظري - 3 عملي 

125

عربي 4

کتاب الحوارات 4

15

نظري 

242

تدارکات و تغذيه

فصول 1، 10، 11 و 12 از کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين 

3

نظري 

240

اخلاق حرفه اي

 

5

نظري 

314

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عمره

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

243

اصول سرپرستي

فصول 1، 2، 3، 4، 6 و 9 سرپرستي در عمليات زيارتي تاليف آقاي تقي محمدي

5

نظري 

0

دوره آموزشي دستيار توزيع آشپزخانه حج و عمره

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

5

2 نظري - 3 عملي 

122

عربي 1

کتاب الحوارات 1

15

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

146

احکام و مناسک عمره

فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

5

نظري 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

327

بهداشت تغذيه

فايل pdf بهداشت و تغذيه ويژه آشپزها

3

نظري 

314

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عمره

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

202

ايمني و کمک هاي اوليه

فصول 7، 13 و 15 کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

5

3 نظري - 2 عملي 

161

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

74

دوره آموزشي مسئول بهداشت آشپزخانه حج و عمره

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

111

اپراتوري کامپيوتر

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

5

2 نظري - 3 عملي 

122

عربي 1

کتاب الحوارات 1

15

نظري 

123

عربي 2

کتاب الحوارات 2

15

نظري 

145

اخلاق و آداب سفر

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

146

احکام و مناسک عمره

فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

5

نظري 

332

روخواني و روانخواني قران

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

5 مشروط

نظري 

201

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

12

10 نظري - 2 عملي 

314

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عمره 

 جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان 

2

نظري 

604

آشنايي با سازمان

فايل pdf آشنايي با سازمان حج و زيارت

2

نظري 

662

شرح وظايف عوامل اجرايي عمره

 

5

نظري 

161

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين 

12

نظري 

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

18

دوره آموزشي آشپز آشپزخانه هاي پخت متمرکز عربستان، عراق و سوريه

کد درس

عناوين دروس

منابع آموزشي

تعداد جلسات

نظري / عملي 

513

احکام و مناسک آشپزها

 

5

نظري 

218

روش هاي تهيه مواد تا قبل از طبخ

 

5

2 نظري - 3 عملي 

126

مکالمه عربي تا حد اصطلاحات آشپزي

 

3

نظري 

207

طبخ متمرکز

 

2

1 نظري - 1 عملي 

204

شناخت مکان (آشپزخانه)

 

2

1 نظري - 1 عملي 

211

آتش نشاني

فصل 16 کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

2

1 نظري - 1 عملي 

203

بهداشت و تغذيه در سفر- تغذيه و بهداشت مواد غذايي

فصول 1، 2، 3، 5  و 11  کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين 

3

نظري 

220

روش هاي طبخ، تفت و آماده سازي غذاهاي کوناکون و سفره آرايي

 

7

2 نظري - 5 عملي 

145

اخلاق و آداب سفر 

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

5

نظري 

206

فناوري و تکنولوژي آشپزي

 

2

1 نظري - 1 عملي 

 

1395/7/24
1578
دسته بندی شده در

بخش نظرات غیر فعال شده
ورود به سیستم
به نظر شما بیشترین ضعف در آموزش های ارائه شده به کارگزاران در کدامیک از موارد زیر است ؟

منابع آموزشی
اساتید و مدرسان
شیوه اجرای دوره های آموزشی
فراگیران
© All Rights Reserved 2019