گروه آموزش و پژوهش

سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه 24 شهریور 1398
سخن روز

اللهم صل علی محمد(ص) و آل محمد (ص)                                           آموزش هزینه نیست ، بلکه سرمایه یک سازمان است

عناوین دوره ها، دروس و منابع آموزشی حج تمتع

عناوین دوره ها، دروس و منابع آموزشی حج تمتع

حج تمتع

دوره آموزشي مديران حج

کد دوره 5

نظري/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

نظري

11

کتاب الحوارات 4

عربي 4

125

2 نظري 3– عملي

5

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

اپراتوري کامپيوتر

111

نظري

9

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين

جغرافيا، اماکن، نقشه خواني و مقررات عربستان

161

کتاب قوانين و مقررات عربستان – تاليف آقاي يحيي معروف

نظري

5

فايل pdf  ره توشه حج

سفر حج ، مقدمات و لوازم آن

212

نظري

6

فايل pdf مديريت بحران آقاي ملکي و تجلي زاده

بحران ها و مسائل مهم مديريت در حج

213

نظري

5

فايل pdf صهباي  صفاي آقاي جوادي آملي

اسرار حج

142

نظري

مشروط 5

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقرآن الکريم

روخواني و روانخواني قرآن

332

نظري

5

فصول 2، 3 و 6 کتاب اصول حسابداري 1 ( تاليف آقايات ابصاري-ناصري-اصغري)

امور مالي و حسابداري

174

نظري

1

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عربستان

314

نظري

3

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي  عمومي 

666

نظري 8 - عملي 2 10 کتاب بهداشت ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه 201
نظري 5 کتاب احکام و مناسک آقاي فلاح زاده احکام و مناسک حج 143
نظري 5 جزوه آقاي حويزاوي اخلاق حرفه اي کارگزاران 709
تظري 3   مهارتهاي ارتباطي 603

نظري

3

جزوه اداره آموزش

آشنايي با سازمان

604

نظري 4 - عملي 1

5

فايل pdf 

آشنايي با امداد و نجات

716

نظري

10

 جزوات

شرح وظايف / تشريح محيط اجراي عمليات کاروان حج تمتع مدينه قبل

...مدينه بعد

شرح وظايف /تشريح محيط اجراي عمليات مجموعه حج تمتع

شرح وظايف روحاني و معين و معينه

شرح وظايف عوامل اجرايي آشپزخانه متمرکز

شرح وظايف عوامل اجرايي حج

663

دوره آموزشي معاونان حج

کد دوره 7

نظر ي/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

نظري

11

کتاب الحوارات 4

عربي 4

125

2 نظري 3 - عملي

5

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

اپراتوري کامپيوتر

111

نظري

5

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمدتقي رهبر

اخلاق و آداب سفر

145

نظري

9

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين

جغرافيا، اماکن، نقشه خواني و مقررات عربستان

161

کتاب قوانين و مقررات عربستان – تاليف آقاي يحيي معروف

نظري 8 - عملي 2

10

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي مصطفي معين

بهداشت ، ايمني و کمک هاي اوليه

201

نظري

6

 

بحران ها و مسائل مهم مديريت در حج

213

نظري

5

فصول 1، 2 و 3 کتاب مديريت در کاروان هاي حج _ نشر مشعر)

مديرت و امور اداري عمليات حج

217

نظري

5

فصول 2، 3 و 6 کتاب اصول حسابداري 1 ( تاليف آقايات ابصاري-ناصري-اصغري)

امور مالي و حسابداري

174

نظري

مشروط 5

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقرآن الکريم

روخواني و روانخواني قرآن

332

نظري

1

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عربستان

314

نظري 3 جزوه حراست امور امنيتي در سفرهاي زيارتي عمومي 666
نظري 5 جزوه آقاي حويزاوي اخلاق حرفه اي کارگزاران 709
نظري 4 - عملي 1 5 فايل pdf آشنايي با امداد و نجات 716

نظري

5

کتاب احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

احکام و مناسک حج

143

نظري 3 جزوه اداره آموزش آشنايي با سازمان 604

نظري

3

 

مهارتهاي ارتباطي

603

نظري

10

 

 جزوات

شرح وظايف / تشريح محيط اجراي عمليات کاروان حج تمتع مدينه قبل

...مدينه بعد

شرح وظايف /تشريح محيط اجراي عمليات مجموعه حج تمتع

شرح وظايف روحاني و معين و معينه

شرح وظايف عوامل اجرايي آشپزخانه متمرکز

شرح وظايف عوامل اجرايي حج

663

دوره آموزشي مدير مجموعه حج تمتع

کد دوره

65

نظري/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

نظري

5

 فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

احکام و مناسک حج

143

2 نظري 3 - عملي

5

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

اپراتوري کامپيوتر

111

نظري

9

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

161

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

نظري 9 - عملي 6

15

فايل pdf هتلداري در امور زيارتي ويژه کارگزاران حج و زيارت

هتلداري

192

نظري

مشروط 5

کتاب روخواني و رونخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان درالقرآن الکريم

روخواني و روانخواني قرآن

332

نظري

6

فايل pdf مديريت بحران آقاي ملکي و تجلي زاده

بحران هاو مسائل مهم مديريت در حج

213

نظري

5

فايل pdf صهباي  صفاي آقاي جوادي آملي

اسرار حج

142

نظري

11

کتاب الحوارات 4

عربي 4

125

نظري 4 - عملي 1

5

 

آشنايي با امداد و نجات

716

نظري

5

 

اخلاق حرفه اي کارگزاران

709

نظري 8 - عملي 2

10

 

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

201

نظري

3

 

آشنايي با سازمان

604

نظري

3

 

مهارت هاي ارتباطي

603

نظري

5

فصول 2، 3 و 6 کتاب اصول حسابداري 1 ( تاليف آقايات ابصاري-ناصري-اصغري)

امور مالي و حسابداري

174

نظري

1

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عربستان

314

نظري

3

 جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي عمومي

666

نظري 10   شرح وظايف عوامل اجرايي حج 663

دوره آموزشي معاون مجموعه حج تمتع

کد دوره 71

نظري/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

نظري 8 - عملي 2

10

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

بهداشت ، ايمني و کمک هاي اوليه

201

نظري 3 - عملي 2

5

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

اپراتوري کامپيوتر

111

نظري

9

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين

جغرافيا، اماکن، نقشه خواني و مقررات عربستان

161

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

نظري 9 - عملي 6

15

فايل pdf هتلداري در امور زيارتي ويژه کارگزاران حج و زيارت

هتلداري

192

نظري

مشروط 5

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات وابسته به سازمان دارالقرآن الکريم

روخواني و روانخواني قرآن

332

نظري

5

فايل pdf صهباي  صفاي آقاي جوادي آملي

 اسرار حج

142

نظري

11

کتاب الحوارات 4

عربي 4

125

نظري

3

 

آشنايي با سازمان

604

نظري

3

 

مهارت هاي ارتباطي

603

نظري 4 - عملي 1

5

 

آشنايي با امداد و نجات

716

نظري

5

 

اخلاق حرفه اي کارگزاران

709

نظري

5

 

احکام و مناسک حج

143

نظري

6

 

بحران ها و مسائل مهم مديريت در حج

213

نظري

5

فصول 2، 3 و 6 کتاب اصول حسابداري 1 ( تاليف آقايان ابصاري-ناصري-اصغري)

امور مالي و حسابداري

174

نظري

1

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عربستان

314

نظري

3

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي عمومي

666

نظري

10

 

شرح وظايف عوامل اجرايي حج

663

دوره آموزشي عوامل مجموعه حج تمتع

کد دوره 68

نظري/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

نظري

5

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمدتقي رهبر

اخلاق و آداب سفر

145

نظري

5

 فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

احکام و مناسک حج

143

نظري

9

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين

جغرافيا، اماکن ، نقشه خواني و مقررات عربستان

161

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

2 نظري 8 -  عملي

10

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

بهداشت ، ايمني و کمک هاي اوليه

201

نظري

10

 

شرح وظايف عوامل اجرايي

663

نظري

11

کتاب الحورات 1

عربي 1

122

نظري

11

کتاب الحوارات 2

عربي 2

123

نظري

مشروط 5

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقران الکريم

روخواني و روانخواني قرآن

332

نظري

1

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عربستان

314

نظري

3

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي عمومي

666

نظري

5

 

اخلاق حرفه اي کارگزاران

709

نظري

6

 

بحران ها و مسائل مهم مديريت حج

213

نظري

3

 

آشنايي با سازمان

604

نظري 4 - عملي 1

5

 

آشنايي با امداد و نجات

716

نظري 3 - عملي 2

5

 

اپراتوري کامپيوتر

111

نظري

3

 

مهارت هاي ارتباطي

603

نظري

   

آئين پذيرايي

 

نظري

   

خانه داري

 

دوره آموزشي مأمور پذيرايي حج

کد دوره 15

نظري/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

نظري

5

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمدتقي رهبر

اخلاق و آداب سفر

145

نظري

5

 فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

احکام و مناسک حج

143

نظري

9

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين

جغرافيا، اماکن، نقشه خواني و مقررات عربستان

161

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

2 نظري 8 - عملي

10

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

بهداشت ، ايمني و کمک هاي اوليه

201

نظري

10

 

شرح وظايف عوامل اجرايي

663

نظري

11

کتاب الحورات 1

عربي 1

122

نظري

11

کتاب الحوارات 2

عربي 2

123

نظري

مشروط 5

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقرآن الکريم

روخواني و روانخواني قرآن کريم

332

نظري

1

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عربستان

314

نظري

3

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي عمومي

666

نظري 3 - عملي 2

5

 

اپراتوري کامپيوتر

111

نظري 4 - عملي 1

5

 

آشنايي با امداد و نجات

716

نظري

6

 

بحران ها و مسائل مهم مديريت حج

213

نظري

5

 

اخلاق حرفه اي کارگزاران

709

نظري

3

 

آشنايي با سازمان

604

نظري

3

 

مهارت هاي ارتباطي

603

نظري

   

آيين پذيرايي حج

 

دوره آموزشي دستياران امور بانوان

کد دوره 13

نظري/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

2 نظري 8 - عملي

10

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

201

نظري

5

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمدتقي رهبر

اخلاق و آداب سفر

145

نظري

مشروط 5

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقرآن الکريم

روخواني و روانخواني قرآن کريم

332

نظري

11

کتاب الحوارات 2

عربي 2

123

نظري

5

 فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

احکام و مناسک حج

143

نظري

5

احکام بانوان 

تاليف آيت الله ناصر مکارم شيرازي

احکام ويژه بانوان

144

نظري

10

 

شرح وظايف عوامل اجرايي

663

نظري

3

 

  آئين پذيرايي حج

718

نظري

11

کتاب الحورات 1

عربي 1

122

نظري

3

فصل سوم کتاب بهداشت روان آقاي حويزاوي

مهارت هاي ارتباطي

604

نظري

1

 جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه عربستان

314

نظري

3

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي عمومي

666

نظري 4 - عملي 1

5

 

آشنايي با امدادو نجات

716

نظري

5

 

اخلاق حرفه اي کارگزاران

709

نظري

3

 

آشنايي با سازمان

604

دوره آموزشي ذابحان

کد دوره 20

نظري/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

نظري

مشروط 5

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقرآن الکريم

روخواني و روانخواني قرآن

332

نظري

5

 فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

احکام و مناسک حج

143

نظري

2

 

اخلاق ويژه ذابحان

232

نظري

5

فصل 15 کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه آقاي معين

بهداشت و کمک هاي اوليه ويژه  ذابحان

235

نظري

2

 

شرح وظايف ذابحان

236

نظري

10

 

عربي ويژه ذابحان

233

نظري

2

 

آشنايي با اماکن مقدسه ويژه ذابحان

234

نظري

4

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه حج

660

نظري

10

 

شرح وظايف عوامل اجرايي حج

663

دوره آموزشي مدير و معاون آشپزخانه هاي متمرکز

کد دوره 19

نظري/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

2 نظري – 3 عملي

5

 

اپراتوري کامپيوتر

111

نظري

9

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين

جغرافيا، اماکن، نقشه خواني و مقررات عربستان

161

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

10 نظري – 2 عملي

10

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

201

1 نظري – 3 عملي

4

 

مهارت هاي فني شناخت و تجهيزات و تلکنولوژي صنعتي

241

نظري

11

کتاب الحوارات 4

عربي 4

125

نظري

3

فصول 1،10،11 و 12 از کتاب بهداشت ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

تدارکات و تغذيه

242

نظري

5

 جزوه آقاي حويزاوي

اخلاق حرفه اي کارگزاران

240

نظري

5

فصول 1، 2، 3، 4، 6 و 9 کتاب سرپرستي در عمليات زيارتي تاليف آقاي تقي محمدي

اصول سرپرستي

243

نظري

4

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه حج

660

نظري 10   شرح وظايف عوامل اجرايي حج 663

دوره آموزشي دستيار توزيع آشپزخانه حج و عمره

کد دوره 72

نظري/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

نظري

11

کتاب الحورات 1

عربي 1

122

2 نظري- 3 عملي

5

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

اپراتوري کامپيوتر

111

نظري

11

کتاب الحوارات 2

عربي 2

123

نظري

5

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمدتقي رهبر

اخلاق و آداب سفر

145

نظري

5

 فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

احکام و مناسک عمره

146

نظري

مشروط 5

کتاب روخواني و روانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقرآن الکريم

روخواني و روانخواني قرآن

332

نظري

3

فايل pdf بهداشت و تغذيه ويژه آشپزها

بهداشت تغذيه

327

3 نظري – 2 عملي

5

فصول 7 ، 13 و 15 کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

ايمني و کمک هاي اوليه

202

نظري

4

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويزه حج

660

نظري

10

 

شرح وظايف عوامل اجرايي حج

663

نظري

9

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

161

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

دوره آموزشي مسئول بهداشت آشپزخانه حج و عمره

کد دوره 74

نظري/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

نظري

11

کتاب الحورات 1

عربي 1

122

2 نظري – 3 عملي

5

نرم افزار آموزش کاربردي رايانه در امور حج و زيارت

اپراتوري کامپيوتر

111

نظري

11

کتاب الحوارات 2

عربي 2

123

نظري

5

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمدتقي رهبر

اخلاق و آداب سفر

145

نظري

5

 فايل pdf احکام و مناسک حج آقاي فلاح زاده

احکام و مناسک عمره

146

نظري

مشروط 5

کتاب روخواني وروانخواني نور از انتشارات تلاوت وابسته به سازمان دارالقرآن الکريم

روخواني و روانخواني قرآن

332

10 نظري – 2 عملي

10

کتاب بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه تاليف آقاي معين

بهداشت، ايمني و کمک هاي اوليه

201

نظري

3

فايل pdf آشنايي با سازمان حج و زيارت

آشنايي با سازمان

604

نظري

10

 

شرح وظايف عوامل اجرايي

663

نظري

4

جزوه حراست

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي ويژه حج

660

نظري

9

فايل pdf جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين

جغرافيا، اماکن و نقشه خواني و مقررات عربستان

161

کتاب قوانين و مقررات عربستان تاليف آقاي يحيي معروف

دوره آموزشي آشپز آشپزخانه هاي پخت متمرکز عربستان، عراق و سوريه

کد دوره 18

نظري/عملي

تعداد جلسات

منابع آموزشي

عناوين دروس

کد درس

3 نظري

3

 

روش هاي تهيه مواد تا قبل از طبخ

218

نظري

5

 

احکام و مناسک آشپزها

513

نظري

3

 

مکالمه عرب در حد اصطلاحات آشپزي

126

نظري

2

 

طبخ متمرکز

207

نظري

1

 

شناخت مکان ( آشپزخانه)

204

1 نظري – 1 عملي

2

فصل 16 کتاب بهداشت، 3ايمني و کمکهاي اوليه تاليف آقاي معين

آتش نشاني

211

نظري

3

فصول 1،2 ،3، 5 و 11 کتاب ايمني ، بهداشت و کمک هاي اوليه تاليف آقاdمعين

بهداشت و تغذيه در سفر – تغذيه و بهداشت مواد غذايي

203

نظري

5

 

روش هاي طبخ، تفت و آماده سازي غذاهاي گوناگون و سفره آرايي

220

نظظري

5

کتاب اخلاق و آداب سفر آقاي محمد تقي رهبر

اخلاق و آداب سفر

145

نظري

2

جزوه تهيه شده توسط واحد حراست سازمان

امور امنيتي در سفرهاي زيارتي

314

1 نظري – 1 عملي

2

 

فناوري و تکنولوژي آشپزي

206

 

 

1395/7/7
9605
دسته بندی شده در

بخش نظرات غیر فعال شده
ورود به سیستم
به نظر شما بیشترین ضعف در آموزش های ارائه شده به کارگزاران در کدامیک از موارد زیر است ؟

منابع آموزشی
اساتید و مدرسان
شیوه اجرای دوره های آموزشی
فراگیران
© All Rights Reserved 2019